RAMOWY ROZKŁAD DNIA / Ramowy Rozkład Dnia 3/4 latki

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne, zajęcia kierowane i niekierowane przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA

JEST W GODZINACH OD 6.30 DO 15.30

 

6.30 - 8.00

•        schodzenie się dzieci,

•        stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym.

•        Zajęcia niekierowane

8.00 - 8.45

•        zabawy indywidualne i w grupach,

•        korzystanie z gier i układanek stolikowych,

•        zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce,

•        prace porządkowe w sali,

•        zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

•        realizacja działań wynikających z wdrażania Koncepcji Planu Daltońskiego

•        ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.00

•        przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk,

•        czynności samoobsługowe,

9.00 - 9.30

•        doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

•        kulturalne zachowanie się przy stole,

•        celebracja posiłku

9.30 - 10.50

Kierowane zajęcia wychowawczo - edukacyjne wspierające rozwój dziecka w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego; uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 4 obszarów rozwojowych z Podstawy Programu Wychowania Przedszkolnego z dnia 11 lutego 2017 r.

1.      Fizyczny obszar rozwoju dziecka

2.      Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

3.      Społeczny obszar rozwoju dziecka

4.      Poznawczy obszar rozwoju dziecka

10.50 - 11.50

 

 

 

Przygotowanie do wyjścia na powietrze: 

•        ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy,

•        zachowanie kolejności zakładania odzieży,

•        wdrażanie do samodzielności

•        zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

•        zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

•        spacery, wycieczki,

•        zachowanie bezpieczeństwa,

•        wykorzystywanie każdej naturalnej sytuacji edukacyjnej do wspierania rozwoju dziecka

•        przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

•        w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka wspierające integrację. 

•        Czynności samoobsługowe w szatni

 

11.50 - 12.00

Przygotowanie dzieci do obiadu:

•        wdrażanie dzieci do samoobsługi

•        wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. 

12.00 - 12.30

Obiad:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

•    zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw,

•        celebracja posiłku

•        dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. 

12.30 - 13.30

•        odpoczynek poobiedni,

•        słuchanie bajek relaksacyjnych 

•        zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych

13.30 - 14.00

II danie 

14.00 - 15.30

Zajęcia kierowane i niekierowane - realizacja propozycji dzieci i nauczycielki: 

•        zabawy według własnych potrzeb rozwojowych dzieci poprzez własną aktywność w trakcie podejmowania atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań w sali lub na powietrzu,

•        praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym,

•        diagnozowanie sfer rozwoju dziecka w obszarach rozwojowych

•        praca z wybranym pakietem edukacyjnym w małych grupach lub indywidualnie wg zainteresowań dzieci

•        zajęcia specjalistyczne,

•        zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, 

•        prace porządkowe. 

 

  • Data aktualizacji: 2024-04-11 18:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 633 368