Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sidzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 Strony internetowej zspsidzina.skoroszyce.pl

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 Data publikacji strony internetowej: 11.11.2015 r.

 Data ostatniej istotnej aktualizacji:  25.03.2021 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących

 2. Strona nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące ( brak możliwości zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu, zmiany odstępu między słowami, wierszami, akapitami)

 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 Deklarację sporządzono dnia 23.11.2020 r. na podstawie samooceny.

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

 Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) system lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 Dane teleadresowe Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sidzinie

 Radziechowska 3

 48-320 Sidzina

 tel. 77 4318104

 e-mail: spsidzina@op.pl

 Osoby kontaktowe: Anna Harasiuk

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy spsidzina@op.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 77 4318104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądania może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Strona Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


 DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 Budynek Szkoły Podstawowej w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce

1.  Do budynku prowadzą 3 wejścia. 1 wejście – od ul. Radziechowskiej 3, 2 wejście - od podwórka, za boiskiem szkolnym – znajdują się 4 stopnie, 3 wejście – od podwórka przed boiskiem szkolnym – znajduje się 1 stopień.

Przed wejściem nr 1 znajduje się stopień. Wejście nr 1 przeznaczone jest dla gości,  posiada podjazd dla wózków.

 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.

 5. Do pomieszczeń na parterze nie prowadzą stopnie.

 6. W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.

 7. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń w alfabecie braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 8. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły

 (np. telefonicznie), zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie przy załatwieniu sprawy.

 

Budynek Przedszkola w Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce

 1. Główne wejście znajduje się od ul. Radziechowskiej 38 – wejście od strony podwórka, nie posiada podjazdu dla wózków. Przed wejściem znajdują się 3 stopnie.

 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 4. Budynek nie posiada domofonu.

 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, dla osób na wózkach nie jest dostępny korytarz na parterze.

 6. W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.

 7. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń w alfabecie braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 8. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. D o każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników przedszkola (np.telefonicznie), zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie przy załatwieniu sprawy.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 21:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 666 582