PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ / Sprawozdanie z projektów sem.I

„Sportowa wyprawa” to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego zadaniem jest rozbudzanie sportowych zainteresowań dzieci oraz upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia. Projekt zgłębia 7 priorytet MENiU związanego z aktywnością fizyczną.

Cele projektu: · Systematyczne poznawanie przez dzieci dyscyplin sportowych · Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie aktywności fizycznej. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w licznych ćwiczeniach i zorganizowanych przedszkolnych olimpiadach. Kształcenie postaw współpracy z rówieśnikami podczas realizacji zadań. Rozbudzanie proaktywnych zachowań zdrowotnych wychowanków. Doskonalenie umiejętności dzieci w zakresie motoryki dużej i małej. Rozwijanie wśród dzieci samodzielności i motywacji do działania.  Upowszechnianie zachowań fair play.

W pierwszym semestrze zrealizowane moduły : Jesień i Święta Grudniowe.

 

,,Bajkowa Wyprawa cz. 2”.

Cele: systematyczne poznawanie  kolejnych bajek z zakresu literatury klasycznej, realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę klasyczną, współpracowanie  z rówieśnikami podczas realizacji zadań, dostrzeganie                        i rozróżnianie zachowania dobrego i niewłaściwego, doskonalenie  umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi, poszerzanie słownictwa,  rozbudzanie wyobraźni, kreatywność i twórczego myślenia,  doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu,  rozwijanie samodzielności i motywacji do działania. Projekt realizowany był od września do stycznia. W ramach realizacji projektu czytane były klasyczne  bajki przez zaproszonych gości,  w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. „Bajkowa wyprawa” to zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek. To zaproszenie do poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów. To wreszcie zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami osadzonych w podstawie programowej i priorytetach MEiN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji oraz działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Udział w projekcie zakończony został otrzymaniem certyfikatu.

W pierwszym semestrze zrealizowane moduły : Syrenka,  Złotowłosa i Trzy Misie.

,,Cztery pory roku”.

Cele projektu:

Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, więzi z najbliższym środowiskiem;

Poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki regionu; 

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;

Integracja ze środowiskiem lokalnym;

Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej;

Poznawanie walorów krajoznawczych i turystycznych własnego regionu;

Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej najbliższej okolicy;

Kształtowanie kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

Rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności uczniów;

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Zrealizowano dwa maduły: Jesien, Zima. 

  • Data aktualizacji: 2024-04-11 18:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 633 348